LMDS: Local Multipoint Distribution Service


Introducció
Tecnicitats
Principals components
Topologia de la xarxa
Aplicacions i serveis del LMDS
Conclusions


Pàgina Principal


Introducció

Hem vaig animar a fer aqusta ampliació perque estaba navegant buscant informació per a les meves altres ampliacions com són ara Wi-Fi, WAP o Bluetooth, entre altres i vaig anar a para a una pàgina de http://www.monografias.com la qual parlava molt extensament d'aquesta tecnologia inalàmbrica i em va picar la curiositat de fer-li una repasadeta,ja que va donar al casualitat de que estava mirant companyies que donguessin servei d'internet i em va semblar, fent una lectura ràpida, que Ono utilitzava aquesta tecnologia.
L'inici d'aquesta tecnologia se situa durant 1986 quan Bernard Bosssard ideà un projecte de senayls de video analògic utilitzant un esquema de radio en FM amb estructura punt-multipunt, en un freqüència no utilitzada fins en aquell moment (28 GHz).
En febrer de 1998, la Comisió Federal de Comunicacions d'EEUU, va obrir el període de subasta de les freqüències en les que opera LMDS, fet que va provocar l'inici de la cursa comercial sobre la tecnologia ajudada amb la lliberacó del mercat aquí a Europa.

Tecnicitats

Com bé deia abans el LMDS és una tecnologia de comunicacions inalàmbrica de banda ampla amb concepció celular i s'aplica dins del món multimedia. Les estacions d'aquest sistema de comunicació estan distribuides al llarg de tota l'aria que es te la intenció de cubrir, fet que fa que en cada una d'aquestes aries s'agrupin un cert nombre d'usuaris generant de forma natural aries de serveis (cèl.lueles) d'un radi aproximat de 4km, es a dir, aries locals, fet que provoca que les trasmisions siguin de distancies curtes. Per disenyar aquestes cèl.lules hem de tenir em compte diferents aspectes:

 1. Penetració dels subscriptors: és el percentatge de subscriptors que tenen un nivell suficient de senyal per tenir un exelent calitat de servei.

 2. Calitat del Servei (QoS):s'ha de tenir en compte que pot estar afectada per la obstrucció de l'encaminament de la trasmisió, el solapament amb una/es altra/es cèl.lules i la redundancia en el sistema.

 3. Presupost d'enllaç: és la màxima distancia que un subscriptor (usuari) pot estar localitzat en la cèl.lula tenint nivells acceptables de confiabilitat del servei.

 4. La selecció del tamany: El taman dependrà de la confiabilitat que es vulgui donar. El tamany de la cèl.lula pot variar segons el tipus d'antena utilitzada, l'alçada en la que es trobi aquesta i la pèrdua de senyal en la que es vegi inmersa aquesta cèl.lula.

 5. Model de capital-cost: Amb aquest terme el que s'intenta indicar es que el capital a invertir en la cèl.lula, o un caire mes general, a la xarxa, es variable segons el nivell deconfiabilitat que es vulgui donar a aquesta.

Aquestes agrupacions usuaris poden rebre la senyal de tres vies diferents:

 1. des de l'emisor principal de la cèl.lula (si hi ha visivilitat directa entre emisor i receptor)

 2. des d'un repetidor qual estan en zones de sombra

 3. mitjançant un raig relfexat en una superficie plana. La superficie de l'antena receptora pot arribar a tenir dimensions força reduiedes (16x16 cm)i amb capacitat d'emisió en banda ampla (TV/dades d'alta velocitat) o estreta (telefonia (veu)/dades de baixa velocitat).


Hi han diferents factors decisius per a la viabilitat d'un sistema massiu LMDS. Un d'aquests factors és la zona geogràfica i els que ens geogràfics que ens podem trobar en el terreny a l'hora de desplegar el sistema inal.làmbric, la densitat d'usuaris de la xarxa y consum del tràfic, la calitat del servei que es requereix, balanç de potencies dels enllaços de radio, tamany i nombre de celdes, ubicació de les estacions base, cost del sistema... es a dir hi ha una gran cuantitat de factors que coaccionen a l'hora de fer viable un sistema LMDS.
En un principi es considerava a causa de les altes freqüències en que treballa el LMDS feia inviable el servei massiu. Principalment es crea que no la feia viable per a la utilització d'una població en general degut a que qua ploia la senyal s'atenuava i per fer arribar la senyal en condicions requeria un cost excessivament elevat. Això s'ha conseguit subsanar usant la banda de 28 GHz com es el cas del CelularVision de la ciutat de New York i uns pilots experimentals de la Philips (a 40 GHz).
Hi han 3 tècniques claus més importants que la resta que són:
 1. Teorema de Shannon de equivalencia entre ample de banda i potència: Gracies a aquest teorema, si es duplica l'ample de banda solament es mecessari emitir sqrt(potencia) per aconseguir la mateixa relació senyal-soroll en la reccepció. A baixes freqüències, l'espectre es un recurs escàs que cada cop esta més saturat pel que s'ha de recorrer a emisions d'alta potencia per compensar la limitació de l'ample de banda. Per tant el LMDS utlitza sistemes de modulació en banda ampla per transferir la senyal fet que fa que es puguin utilitzar potències, com la FM, molt més baixes que no pas las AM. Agracies a aquest potencial se li atribueix el calificatiu de fibra òptica virtual, ja que e sun sistema de telecomunicacions inal.làmbrica. A més aquesta tecnologia esta en augment gracies a la seva simplicitat de manteniment en relació a les seves prestacions.

 2. La reutilització de freqüències: Per a la reutilització de freqüències i la seva òptimització en les xarxes LMDS se segueixen diferents tèncniques. Un a d'aquestes tècniques es minimitzant el camins i dels creuaments de polaritzacions fent que les antenes es trobin en un punt força elevat i que aquestes antenes de la xarxa siguin altament direccionables. Una altra tcnica és fent màxima la direccionabilitat de les antenes de les cèl.lules partint el sistema de distribució en sectors, fet que es porta a terme en les antenes. Cadascuna d'aquestes antenes pot soportar l'ample de banda total de l'espectre reservat. L'última tècnica dòptimització de la reutilització de freqüències en LMDS és la de mitjançant la polarització (tan vertical com horitzontal, que son reutilitzades en tota la longitud del sistema) fer que sigui màxim l'aïllament entre els sectors adyacents.

 3. La recepció de feixos molt estrets i de polarització estable

Com bé he dit abans LMDS és un sitema de comunicació punt a mulitpunt que usa ones radiomagnètiques d'alta freqüència (28-40 GHz).

Principals components

Els seus principals components són:


Topologia de la xarxa

La topologia de la xarxa pot tenir diferents disenys. La majoria d'operadors utilitzen disenys d'accès inal.làmbric punt – multipunt encara que es poden proveïr punt - punt o sistemes de distribució de TV.


 1. TDMA: és un mètode de divisió de temps.

 2. FDMA: és un mètode de divisió de freqüència.

 3. CDMA: és un mètode de divisió de codi.

Aplicacions i serveis del LMDS

Els serveis de caràcter interactiu que pot proporcionar LMDS segons la seva capacitat de comunicar en els dos sentits de la comunicació són:

 1. videoconferencia (IP o ISDN)

 2. VoD (video on demand)

 3. Accès a Internet de alta velocitat (ISP)

 4. NC d'alta flexibilitat (Networking Computing)

Hi ha altres serveis, com per exemple la telefonia (POTS) i la programació de video multicanal, que també són proporcionats. Els LMDS de segona gemeració estan encaminats a aspectes relacionats amb el treball en internet d'alta velocitat.

Conclusions

LMDS gracies a les seves característiques, LMDS pot donar suport a la televisió multicanal, telefonia, dades i serveis interactius multimedia (telemedicina per exemple).
També LMDS és una alternativa tecnològica dins de les comunicacions en les aplicacions es puguin proporcionar a traves d'una sola plataforma.
Les avantatges del LMDS que hem pogut observar:

 1. S'ha de fer una inversió inferior en relació als sistemes de comunicació convencionals.

 2. Al trasmetre en banda alta posibilita que els serveis vagin integrats en el mateix medi de trasmisió.

 3. Pot trasmetre tot aquells serveis que es puguin digitalitzar, per tant LMDS pot oferit una gran varietat de serveis anteriorment esmentats (videoconferencies, inernet de banda ampla...)

 4. Gracies a la seva bidireccionalitat poden donar servei conjuntament de TV multicanal, telefonia i internet en única plataforma. La comunicaió via satèlit i MMDS (una altra tecnologia inal.làmbrica) no ho permeten.

 5. La seva infraestructura es fàcil de desenvolupar gracies al ser un medi de trasmisió en radio freqüència. Aquesta infraestructura te un temps d'execució molt menor fet que fa que els cost d'establiment decrementi.

 6. La calitat de la senyal no es ve afectada a la pèssima xarxa que opera en diferents països. Exemple clar, fins fa 4 dies del notre mateix (telefónica era la única i feia el que volia, ara gairebé fa el mateix, es a dir, fa el que vol pero amb més competencia, fet que afavoreix als usuaris).

Els desavantetges d'utilitzar aquesta tecnologia son els següents:

 1. El fet de ser una tecnologia força nova no ajuda.Suposo que no genera confiança perque no ha tingut el temps de testeig suficient ni ha de proporcionar uns servis tan exageradament innovadors ni atractius per a l'usuari.

 2. Necessita una linia de vista.

 3. L'abastament del senyal és limitat.

És una tecnologia que competeix fortament amb el cable ( fibra óptica y HFC –Hybrid Fiber Coaxial– ). Per tant,Ono pel que hem pogut llegir en aquesta ampliació no utilitza aquesta tecnologia. En un principi vaig pensar que si, pero no vaig caure que tot el subsol de Barcelona ciutat (van cablejar la ciutat per a les Olimpiades del '92) com la gran part de Catalunya esta plena de fibra òptica. Després al llegir les desventges podem comprovar que segur que no usa aquest sistema, ja que realment es una tecnologia nova i crec que considerar nou una xarxa extesa poc abans de 1992 seria una fribolitat.


http://www.monografias.com/trabajos13/guiadeim/guiadeim.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/LMDS

Pàgina Principal