Problemes de "El protocol TCP a fons"


Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Problema 5

Problema 6

Problema 7

Problema 8

Problema 9

Problema 10

Problema 11

Problema 12

Problema 13

Problema 14

Problema 15

Problema 16

Problema 17

Problema 18

Problema 19

Problema 20

Problema 21

Problema 22

Problema 23

Problema 24


1. Quants números de seqüència en total s’utilitzen per a enviar 1024 bytes d’informació?

(DavidSánchez) [23/10]

número de seqüencia

-

número de seqüencia = 1

SYN

2 <= número de seqüencia <= 1025

variarà segons els bytes que s'enviin, en el nostre cas seran com a mínim 1025 ja que volem transmetre 1024 bytes de dades.

número de seqüencia = 1026

FIN

número de seqüencia = 1027

confirmació FIN

(DavidSánchez)
Correcció: Segons en correcció de problemes hi ha moltes formes de fer el problema.Una d'elles seria:


index


2. La pèrdua de confirmacions en TCP força la retransmissió de segments? Per què?
(DanielMartín) [20/10]
Si arriba una confirmació d'un segment posterior llavors es suposa que tots els segments fins el que ha generat la conirmació s'han rebut be, per tant no es retransmetran els segments anteriors encara que les seves confirmacions s'hagin perdut.
Afegit: Aquest mecanisme es diu ACK acumulatiu.

index


3. L’emissor E envia al receptor R 6144 bytesa través d’una connexió TCP ja establerta. L’aplicació en el receptor llegirà les dades del buffer d’arribada de 256 en 256 bytes, realitzant la primera lectura als 4 segons i la resta cada 2 segons. L’emissor envia les dades en segment plens (1024 bytes de dades), sempre que pot. Mostra els segments intercanviats (números de seqüència i número de bytes en els segments de dades, número de seqüència i anunci de finestra en els segments de confirmació, mida del buffer de lectura i de la finestra del receptor) a llarg de la transmissió.
() [22/10]

En aquest cas, a menys que s'apliquin heurístiques en l'emissor o en el receptor es patirà el Síndrome de la Finestra Tonta (SWS):

index


4. Un llamp deixa sense subministrament elèctric a una xarxa. Què passarà amb la connexió TCP que teniem establerta amb una de les seves màquines?

(DavidSánchez)
Correcció:Hi han dues possibilitats. Una d'elles és que no hagin arribat tots els ACK's o falti informació per transmetre i per tan es tallaria la conexió. Si per aquesta conexió no s'enviés res, restaria activa fins el Keepalive (2 hores + 9 reintentis cada 75 segons)
M'agradaria dir que aquest problema te tots els números per haber patit un contratemps, es a dir, , a la hora de editar, va pegar el contingut de la resposta malament, deixant a mitjes el problema, sense donar-se compte. Peró pel que es pot arribar a enendre la resposta podria arribar a ser correcta en la seva totalitat
Gracies a la coevaluació per advertir el fet.


()
Correcció:Ja ho ha deixat clar el meu company, només afegir que si no hi ha keepalive i no es transmeten dades, la conexió NO es tancarà.
La respota que haurià de haber possat:
Depen de si es disposa d'un mètode de keepalive. Si ho porta es tancarà la connexió passat aquest temps, sinó la connexió continuarà establerta sempre que no s'enviïn dades. La funcionalitat de keepalive pot ser implementada por l'aplicació directament o per la implementació de TCP que utilitzi el sistema operatiu.
Que ja consta a la revisió 2 de la pàgina personal, (), amb data 20-10-2006. Em sap molt de greu aquest error tonto.index


5. Cóm argumentarieu que tancar automàticament connexions inactives és bo? Com implementaríeu aquest mecanisme de keep alive sense afegir nous bits de control a les capçaleres TCP?

()index


6. Podem canviar el MSS de TCP de manera dinàmica al llarg d’una connexió? Poden existir diferents MSS de manera simultània en un mateix router?

()

Para más información sobre “Path MTU Discovery” : ftp://ftp.rediris.es/pub/docs/rfc/rfc1191.txt

index


7. Quina és la base de l’algorisme de Jacobson? Per què penses que millora de manera tan espectacular els resultats prèvis?

()


index


8. Si enviem dades de byte en byte en TCP, amb un byte per segment de dades, quin tant per cent de xarxa podriem utilitzar? Com variarà en aquest cas el utilitzar una finestra d’1 byte a utilitzar una de 64 KBytes?

()

index


9. És proporcional la probabilitat de que un datagrama sigui descartat al percentatge de tràfic que genera la connexió?

() [23/10]


(DavidSánchez) [23/10]


()
Correcció: Si, sempre serà propocional ja a que independentment de la política de gestió de cues escollida, aumentant el percentatge de tràfic sempre aumenta la probabilitat de que datagrames de la connexió siguin descartats degut a que el recursos sempre son limitats.


index

10. Posa algun exempleper al que l’algorismede Nagle sigui desaconsellable. () [22/10]
L'algorismes de Neagle així com molts dels algorismes dels que s'ha parlat en aquest tema estan basats en una assunció bàsica. Aquesta assunció suposa que les pèrdues de paquets SEMPRE són degudes a la congestió. En el cas de les xarxes wireless la pèrdua de paquets no és deguda a la congestió en molts casos sinó a les interferències. Aquest fet provoca que en moments determinats les xarxes wireless tinguin una gran pèrdua de paquets mentre que la recuperació pot ser molt ràpida. Per altra banda, en el cas d'una xarxa cablejada la pèrdua de paquets es normalment deguda a la congestió i per tant la recuperació ha de ser més lenta.
És per aquest motiu que l'algorisme de Nagle no és adequat per a les xarxes wireless ja que suposa un temps d'adaptació molt gran. indexindex


11. Podem saber des d'un extrem que els segments enviats han arribat fora d'ordre a l’altre?
(DanielMartín) [20/10]

No, degut a que les confirmacions poden no enviar-se totes, s'envien en ordre (no s'envia una confirmació si els segments anteriors tambè s'han rebut bé) i a més poden arribar en diferent ordre que l'enviat.

Correcció: Depèn de la implementació, ja que si un segment arriba fora d'ordre es pot no fe res, amb el que no es podría saber, o enviar un ACK de l'anterior o no enviar un ACK del que ha arribat tard, i llavors es podría saber.

index


12. Quins inconvenients veus en l’ús generalitzat de la política de gestió de cues Tail Drop? En quins casos estaria indicada?

(DavidSánchez) [19/10]

Fonts:
Apunts de l'assignatura
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-1204101-085733//07capitol4.pdf
http://www.acm.org/crossroads/espanol/xrds7-5/july2001.html

index


13. Tenim dos routers en seqüència (tots els datagrames que surten d’un entren en l’altre), un funcionant amb PFIFO i l’altre amb RED. Quin posaríeu primer? Per què?

(DavidSánchez)[19/10]


Fonts:
Apunts de l'assignatura

index


14. Té sentit tenir més d'una política de gestió de cues en un únic router?
(DanielMartín) [20/10]
Si, per diferenciar, per exemple, subxarxes segons l'entrada. Es mes flexible si permitim escollir la cua i així podem definir regles per cada subxarxa física.
index


15. Imagina que en el router de l’Autònoma volem utilitzar cues diferents per a cada connexió per a que el tràfic d’excés sigui descartat de manera justa. Veus algun problema? En cas afirmatiu, com ho podries solucionar?() [22/10]

El principal problema que hi veig en aquesta aproximació és que cal mantenir un gran nombre de cues en memòria per tal de poder implementar aquesta política. Si tenim en conte el nombre de professors i estudiants que hi ha a l'Autònoma això seria pràcticament impossible.

Una solució pràcticament equivalent seria classificar els datagrames en diferents cues segons una funció hash. Això limitaria el nombre de cues a utilitzar i a més si s'utilitza una estratègia de Round Robin es donaria igual prioritat a totes les cues, aconseguint així una aproximació a la solució anterior.

index


16. Quin és el motiu d’afegir una finestra de congestió en TCP? Aquesta finestra necessitarà un nou buffer de dades?

() [23/10]index


17. Assumint que tant la capacitat de l’enllaç com la finestra de recepció són infinits, quants RTTs calen per a enviar els primers 10 segments de TCP si s’utilitza slow start? Podries generalitzar per cas dels k primers segments?

()index


18.Justifica si té sentit utilitzar el mecanisme de començament lent per a les connexions establertes dintre d’una mateixa xarxa LAN.

()


index


19.Explica el que pots veure en la següent connexió. Els temps entre parèntesis són els increments respecte l’anterior. Entre quins segments creus que pot haver hagut desconnexió de cable?

1

0.0

(0.0)

A.21221

B.13133

1:13(12) ack 1

2

0.140489

(0.1405)

B.13133

A.21221

ack 13

3

26.407696

(26.2672)

A.21221

B.13133

13:27(14) ack 1

4

27.639390

(1.2317)

A.21221

B.13133

13:27(14) ack 1

5

30.639453

(3.0001)

A.21221

B.13133

13:27(14) ack 1

6

36.639653

(6.0002)

A.21221

B.13133

13:33(20) ack 1

7

48.640131

(12.0005)

A.21221

B.13133

13:33(20) ack 1

8

72.719091

(24.0006)

A.21221

B.13133

13:33(20) ack 1

9

72.719091

(0.0783)

B.13133

A.21221

ack 33

()


index


20. Si disposéssim d’una xarxa que permetés uns transmissió a velocitat infinita, i una potència de processament també il.limitada, hi hauria un throughput màxim de TCP, o seria també infinit? Justifica la teva resposta.

()index


21. Quin és el throughput màxim de TCP si el RTT promig és de 10ms, les capçaleres de la xarxa física són sempre 62 bytes, i el MTU és 128 KBytes?

() [23/10]

Campo

Dades

ACK

Capçaleras xarxa física

62

62

Capçaleras IP i TCP

40

40

Dades usuari

130 970

0

Espai entre paquets

0

0

Totals

131 072

102index


22. Calcula el throughput màxim de TCP per xarxes Ethernet de 100Mbps, 1 Gbps i 10Gbps.() [22/10]

Suposant que el tamany màxim de finestra per a una ethernet és de 65535 bytes tenim que d'quests:


D'aquesta manera tenim que el màxim throughput per a:

index


23. Seria possible tenir TCP per sobre d’Ethernet directament, sense utilitzar IP? Raona els motius i les limitacions que trobis.
(DanielMartín) [20/10]
Si, però tinría els següents inconvenients:

(DavidSánchez) [23/10]


index


24. Quines penses que són les avantatges/inconvenients d’utilitzar una cua TBF en comptes d’una RED? Se t’acudeix com combinar les idees bàsiques de totes dues cues en una de nova?

(DavidSánchez)[23/10]

Fonts:
Apunts de l'assignatura