4.1 Introducció
4.2 Ethernet – CSMA/CD

4.3 Altres tecnologies

4.4 Interconnexió de LANs
4.5 LANs sense fils

4.6 VLAN


(19/01) ()

4.1 Introducció

Les xarxes locals consten d'una serie de característiques:

• Modularitat

Aplicacions

Imágen «foto1.jpg» no disponible

(DanielMartín)

Es poden distingur 4 tipus de xarxes:

Imágen «san.jpg» no disponible

Protocols emprats

Bàsicament s'utilitzen protocols definits per l'IEEE (IE-cube, IE³) i els estàndards 802.


Ethernet es una xarxa amb mecanisme distribuït, asíncron i amb sistema de contenció.

Una trama al cable es transmet com:

Capçalera enllaç

Capçalera xarxa

capçalera transport

#DATA#

Trailer MAC

@MAC (DMAC+SMAC) + SAP (DSAP+SSAP)

capçalera xarxa

capçalera transport

#DATA#

CRC


Imágen «nettopoc.gif» no disponible

Temps de ranura, slot time, Tau

Es el temps per enviar la trama mínima:

Fuentes: Clase y http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/_network_topology.html (/ DanielMartín)

índex


(10/01) (DavidSánchez)

4.2 Ethernet – CSMA/CD

Imágen «dibujo.jpg» no disponible
Ethernet: És un protocol d'enllaç el qual proporciona una interficie unificadament amb la xarxa, amb la qual cosa fa factible que el sistema operatiu trasmeti i rebi varis protocols de nivell de xarxa simultaniament. Aques protocol no es fiable ni orientat a connexió.
Els components d'una ehternet són els següents:

 1. El grup de Directives del nivell físic, que són els tipus de cables, les limitacions del cablatge i els mètodes de senyalització.

 2. El format de la trama, que es l'ordre i les funcions dels bits trasmesos per la xarxa.
 3. El tercer component d'una ethernet és el CSMA/CD que és un mecanisme de control d'accès al medi.

CSMA/CD
Fent una mica d'historia direm que el desenvolupament inicial va ser durant els anys 1970 per Xerox creant la base per a l'especificació de l'estandar IEEE 802.3 en el 1985.
CSMA/CD significa en anglès Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection que és un tipus d'accès múltiple amb detecció de la senyal portadora i de col.lisions.
Els precursors del CSMA/CD són els anomentats sistemes de contenció o d'accès aleatori. Dos tipus de sistemes:

 1. ALOHA: Són un tipus de xarxes de radio la trasmisió de la informació es realitza mitjançant paquets (Packet Radio). Aquest sistema actua en la trasmisió si hi ha una confirmació. Si no es dona el cas el que fa es retrasmetre. Amb aquest sistema, el màxim d'ús del canal d'inforamció es del 18%.

 1. Slotted ALOHA: Aquest sistema el componen unes ranures uniformes de trasmisió de trames. Com que han de ser uniformes implica l'existencia (la necessitat) d'un rellotge central, així es crea el sincronisme que caracteritza al sistema. Pel que fa l'ús del canal el màxim es d'un 37%.

(11/01)
El que fa el CSMA es escoltar el medi abans de la trasmisió. Si el medi està ocupat, s'espera per trasmetre, si pel contrari està lliure trasmet la informació.
Si després d'haber trasmés la informació no rep cap resposta (cap ACK) el que farà és una retrasmisió de la informació enviada.
Quan es produeix una col.lisió el que succeeix es que dues estacions trasmeten alhora, això es detectable degut a que les estacions continuen escoltant e, medi durant la trasmisió. Això provoca, que el receptor no rebi al trama, que l'emisor no rebi la resposta i per consecuencia es torni a intentar enviar la trama (retrasmisió).
Per detectar una col.lisió ens hem de fixar en el bus en banda base i la topologia en estrella. En el bus de banda base, en una colisió, el nivell del voltatge es superior al d'una altra trasmisió simple, es a dir, sense col.lisió. Això pot ocasionar problemes amb la distancia, ja que el senyal s'atenua amb la distancia. Per solucionar aquest inconvenient es limita la longitud del cable. Amb la toplogia en estrella (parell trenat i concentradors), quan existeix colisió, es a dir, es detecta activitat en més d'una entrada de les estacions que formen la xarxa, s'utilitza un senyal especial trasmès a totes les estacions.
Imágen «CSMACD.jpg» no disponible
Quan succeeix una col.lisió aquesta ocupa tot el medi durant la trasmisió. Si es detecta, es trasmet un jam, es a dir, un senyal d'avís curt per garantir que totes les estacions constaten la col.lisió, s'aborta las trasmisió de la trama i s'espera un interval de temps (exponencial binari) aleatori abans de tornar a trasmetre, es a dir, a retrasmetre la informació.

Format de la trama
Imágen «trama.jpg» no disponible El format de la trama segueix la norma IEEE 802.3; la mida mínima de la trama és de 64 bytes (512 bits)i la màxima és de 1518 bytes, 7 Bytes per a la capcelera (preàmbul), 1 per a el delimitador de l'inici del frame, 6 tan per a la direcció de la font com del receptor, 2 per indicar la longitud de la trama, entre 46 y 1500 bytes per a les dades i 4 més per a una secuencia de chequeig de la trama.

Categories de cables de la xarxa
Cat1 i Cat2: Són cables de 1 Mbit/s utilitzats per a transferir veu i dades a velocitat baixa. Per al Cat1 trasmetrà a 1 Mbps i per a Cat2 a 4 Mbps.
Cat3: Format per 4 cables UTP (Unshielded Twisted Pair) amb una trasmisió de dades fiable fins a 10 Mbit/s.
Cat4: Aquest tipus de cable esta format per 4 cables UTP, el data rate es de 16 Mbps (20Mbit/s). Estan utilitzats e diferents tipus de xarxes encara que aaquest està desfasat, ja que "ha deixat el lloc" a Cat5.
Cat5: És un cable de també de 4 UTP's i es caracteritza per l'ús que se li dona en les ethernets de 100 Mbit/s.
El Cat5e és una versió milorada del Cat5 ja que són utilitzables per a 1000base-T (gigabit) o a enllaços 100base-T de llarga distancia, 350m, en constrast als 100m del cable Cat5.
Cat6: Són 4 parells de cables trenats, els quals proporcionen una trasferencia de dades sense perdua de fins a 220m. Aquest cable es adeqüat per a l'uns en ethernets 100base-T de fins a 100 metres.
Cat7: Format per 4 parells de cables de cobre amb apantallament cada parell i també tot el cable.Aquest cable es útil per a ultra fast ethernet i altres tecnologies per a la connexió entre estacions.Hauria de permetre 10-Gigabits Ethernet (10Gbase-T) però cal un conector RJ-45 redisenyat (GG45). Aquest cable resisteix freqüències de fins a 1200Mhz.

(12/01)
IEEE 802.3 a 10 Mbps

10Base5 (10 Mbps, 500 metres):
Imágen «10base5.jpg» no disponible
El cable es coaxial gruixut o thickwire, és el més vell. Impedància: 50 O; doble apantallament. Fins a 500 metres, 100 estacions per segment. Connexions mitjançant “vampir” (vampire tap), punxant el cable sense necessitat de tallar-lo. Es connecta un transceiver (transmitter-receiver) que s’endolla a l’estació mitjançant un cable drop que ha de medir com a màxim 50m amb conerctors DB15.Imágen «10Base5Repe.jpg» no disponible
Per ampliar aquesta distància el que es fa es conectar com a màxim 4 repetidors de la forma en que es reflexa en la imatge anterior.

10Base2 (10 Mbps, 200 metres):
Imágen «10base2.jpg» no disponible
Coaxial fi, thinwire o cheapernet. 50 O, apantallament senzill. Fins a 185 metros, 30 estacions per segment. Connectors BNC (Bayonet Nut Couple) en forma de T. S’endollen directament a la T,estan el transceiver dins de la targeta de xarxa.

10Base-T (10 Mbps, Twisted):
Imágen «10baseT.jpg» no disponible
Cable UTP de categoria 3 o superior amb una longitud de fins a 100m. Connectors RJ45. Topologia d’estrella amb concentradors (hubs).En aquest hubs s'hi han de tenir connectats l'encaminador o router, que dona accès a internet a tota la xarxa, i amb cables UTP, servidors i estacions de treball(clients).En la següent imatge ho mostrem.
Imágen «hubs.jpg» no disponible
El funcionament d'un hub consisteix en que una estació envia una certa informació (un bit) mitjançant cables UTP al hub i aquest la situa en tots els seus ports de sortida.Si una atra estació vol trasmetre informació i ja n'hi ha una que trasmet, aquesta segona estació entra en un procès d'espera. Aquesta informació tindrà un retard (latència).Transceiver està dins de la targeta de xarxa.

10Base-F:
Els cables son de fibra òptica de fins a 2 Km. La topologia és en estrella. Normalment, les estacions es conencten per unió de segments.


Definicions
Temps de ranura (slot time): A ethernet,es defineix com el temps que triga en enviar una trama de mida mínima (512 bits ==> 51'2 x 10^6).
Longitud màxima: Està determinada per a la detecció de col.lisions dins del slot time (el temps requerit per travessar d'extrema extrem de la xarxa un senyal més el temps que es triga en rebre la col.lisió.El slot time a de ser igual o més petit que dues vegades el Tp (temps requerit).Aquests temps només es donen en les trasmisions half-duplex, ja que en les full-duplex no cal esperar.) En una ethernet: Longitud(màx) = VelocitatPropagacio x SlotTime / 2, on a ehternet la velocitat de propagació és 2/3 de la de en aire, 2 x 10^8. Així podem dir que idealment la longitud màxima seria:

pero en realitat s'ha de tenir en compte els retards de les targetes i dels repetidors.

(19/01)
Ethernet Commutada
Font: http://www.consulintel.es/Html/Tutoriales/Lantronix/wp_velocidad.html
Imágen «etherconm.jpg» no disponible
Com bé hem dit abans, les xarxes 10Base-T estan composades per cables tipus UTP que conecten a l'usuari amb un switch. Aquests concentradors son els que creen la xarxa fent que diferents usuaris es comuniquin mitjançant el tràfic de paquets de tots els connectats entre tots els connectats al switch. El tràfic d'aquesta ethernet es compartit ja que es una xarxa repetida. Això vol dir que cada paquet serà enviat a cada estació connectada a la xarxa. És tasca de la targeta de xarxa saber si el paquet que el conocentrador envia es per a la seva estació (acceptant-lo) o és per una altra (refusant-lo).
Ethernet treballa permitint que solament un usuari envii paquets en un cert periode de temps, es a dir, que dos usuaris no poden enviar dades a l'hora. Si es dona el cas de petició d'ús de bus es genera una colisió. Quan la xarxa es fa mes densa, les collisions aumenten en nombre i el temps d'accès a la xarxa s'incrementa, fet que impacta directament en les prestacions dels usuaris i pot probocar alguns errors en la coordinació de aplicacions.
El principal avantatge d'utilitzar commutadors ethernet en lloc d'utilitzar xarxes compartides és la habilitat que te els commutadors ethernet per fragmentar la xarxa en segments més petits i més ràpids. Els conmutadors examinen cada paquet, diuen a on ha d'anar i enviem el paquet sol als ports on necessita anar. Els commutadors actuals aquest procès el poden fer a la velocitat del cable modificant-se per certs retards.
A més a més el commutador ethernet també regenera el paquet ethernet per complet. La regeneració i resincronització fa que a cada port del commutador sigui tractat com un segment ethernet complet, capaça de soportar tota la longitud del cablejat junt amb totes les restriccions del repetidor. Això permet la extensió a major distància sense patir restriccions significatives.
També existeixen paquets defectuosos en una trasmisió per la xarxa. Els commutadors els detecta i els descarta en aquell moment i els successius que sel torni a trobar. Això provoca que els descart afecti solament a un segment i provoca que no faci falta interrumpir la activitat de tota la xarxa.
El següent diagrama mostra un grup de treball d'una ethernet commutada de 10 Mbps es trasforma en un grup de treball commutat de segments individuals de 10 Mbps.
Diagrama de migracions a commutadors

(20/01)
Fast Ethernet
Al voltat de Juny de 1995, degut a la necessitat de utilització de xarxes més ràpides apareix l'estandard IEE 802.3u a una velocitat de 100Mbps.Això es podia conseguir amb la disminusció del domini de col.lisió, es a dir, utilitzant cables de longitud de 250 m en lloc de 2500 m i pasant el temps de bit de 100 nseg a 10 nseg.
També s'habia de mantenir la compatibilitat existent, es a dir, calia mantenir el format de les trames i detectar les col.lisions.
El fast ethernet usa com a format de la trama el IEEE 802.3 i un protocol MAC.Les 100 Base-X usa especificacions físiques del medi de FDDI,es a dir, tenen 2 llaços físics entre nodes (trasmissió i recepció). La topologia és una topologia en estrella similar a la de 10 Base-T. Una latra característica és la capacitat que té de autoconfigurar-se. Això ho aconsegueix mitjançant negociacions netre les estacions de la pròpia xarxa segons la velocitat òptima (10 ó 100 Mbps) i de tipus de trasmissió (dúplex, cal commutador no pas concentrador, o semidúplex).
Segons el medi de trasmissió, es a dir, la capa física, Fast Ethernet es pot classificar de la forma en que mostrem en la imatge:
Imágen «quadre.jpg» no disponible
La gerarquia de tipus de Fast Ethernet segueix un esquema de arbre binari (trasparencia de classe 32 del tema 4.2).
El 100 Base-T4 en la conexió entre un node i un hub usa cables de categoria 3, es a dir, usa 3 seqüències de 33,3 Mbps (2 unidireccionals i una altra bidireccional). Imágen «100baset4.jpg» no disponible
Pel que fa referència a 100 Base-TX té la possibilitat de funcionar dúplex, es a dir, les estacions poden rebre i trasmetre a 100 Mbps a la vegada, encara que els concentradors només poden soportat una comunicació tipus semidúplex.
Els cables són massa llargs, en el 100 Base-FX, per l'algoritme de col.lisions per això no es permet l'utilització de concentradors.

Gigabit Ethernet
Imágen «gigaeth.jpg» no disponible
Aquesta ethernet utilitza el CSMA/CD amb el mateix format i mida de la trama que el fast ethernet, ethernet, es a dir, els seus predecessors. Precissament amb aquest dos la migració es sencilla, es a dir, gigabit es compatible amb ehternet i fast ethernet. Per a la conexxió de commutadors de fast ethernet son ideals els Backbone. Tanmateix son bons per a la connexió de servidors de alt rendiment.
Aquesta ethernet també soporta l'autoconfiguració.
Les formes de funcionament de la xarxa són dues:

Segons el medi de trasmissió, es a dir, la capa física, Gigabit Ethernet es pot classificar de la forma en que mostrem en la imatge:
Imágen «quadreg.jpg» no disponible
1000Base-LX: El tipus de fibra es multimode o monomode, amb longitud d'ona llarga, fins a 5 kilòmetres.
1000Base-SX: El tipus de fibra es multimode, amb longitud d'ona curta (short), fins a 550m.
1000Base-CX:Formada per dos parells de cables STP balancejat, d'una longitud de fins a 25 metres.
1000Base-T: Formada per 4 parells de cables UTP Cat5,fins a 100m.

10 Gigabit Ethernet
Imágen «10gigaeth.jpg» no disponible
És el més nou dels estàndars IEEE 802.3ae per a xarxes ethernet. Rep el nom de IEEE 802.3z i conté 7 tipus nous de medis per a LAN, WAN i MAN basat principalment en l'utilització de cables de fibra òptica. Els objectius d'aquest estàndar són els següents:

 1. Mantenir el format i el tamany màxim i mínim de les trames.
 2. Conseguir que el trasport sigui exclusivament via fibra òptica.
 3. Que el suport per comunicacions sigui dúplex.
 4. Que es tingui la possiblilitat d'utilització en xarxes WAN i MAN.
 5. Que es tingui la capacitat de definir dues famílies de dispositius de capa física: LAN PHY-10GB/s i WAN PHY-9.29GB/s. LAN PHY la seva utilització més comú és la de interconectar routers i switches entre si, a una velocitat de 10.3GBits/s i a una distància màxima de 80 Km. WAN PHY encapsula la trama de ehternet per a la trasmisió sobre un canal SDH/SONET STS-192c.

Cinc o sis linies abans comentavem que aquest estàndar tenia 7 tipus de nous medis per a LAN, WAN i MAN. Són els següents:

 1. 10GBASE-SR ("short range"): Feta per a distàncies curtes en fibra óptica de tipus multi-mode.Aquesta distància depen del tipus de cable i va de entre 26 a 82m. Tambié soporta una distància de 300 m sobre una nova fibra óptica multi-mode de 2000 MHz·km (longitud de onda = 850nm).

 2. 10GBASE-CX4: Interficie de coure de cables InfiniBand CX4 i conectors InfiniBand de quadruple velocitat per aplicacions de curt abast (límit 15m).Es l'interficie més barat i més curt de tots.

 3. 10GBASE-LX4: Utilitza multiplexió per divisió de longitut d'ona entre distancies de 240 i 300m amb fibra óptica multi-mode. Tambié soporta fins 10km en fibra mono-mode. Les longituts d'onda que utilitza són d'uns 1310nm.

 4. 10GBASE-LR ("long range"): Estàndar que soporta distancies menors o iguals de 10km en fibra mono-mode (a 1310nm de longitut d'ona).

 5. 10GBASE-ER ("extended range"): Estàndar que de distancias inferiors a 40km en fibra mono-mode (a 1550nm de longitud d'ona).

 6. 10GBASE-LRM: 10 Gbit/s sobre cable de FDDI- de 62.5 µm.

 7. 10GBASE-SW, 10GBASE-LW y 10GBASE-EW: usen WAN PHY, interoperen amb equips OC-192/STM-64 SONET/SDH amb trames lleugeres SDH/SONET. A nivell físic es corresponen amb 10GBASE-SR, 10GBASE-LR i 10GBASE-ER respectivament.Això implica que utilitzin el mateix tipus de fibra i soporten les mteixes distàncies.

NOTA: IEEE esta desenvolupant el 10GBase-T utilitzant cable de categoria 6A. Aquest estandar en desenvolupament també esta cambian el diseny half-duplex per xarxes commutades full-duplex. Així s'assegura la alta compatibilitat amb les ethernets mes antigues i les ethernets IEEE 802. L'aprobació d'aquest estandar esta programada pel 2006.

índex


4.3 Altres tecnologies

01/02()

4.3.1 Token Ring

És una arquitectura de red desenvolupada per IBM amb tipología lógica en anell i tècnica d'acces de pas de testimoni. Cumpleix l'estandar IEEE 802.5. Aquestes xarxes consegueixen una velocitat màxima de transmissió que oscil·la entre els 4 i els 16Mbps. Posteriorment el High Speed Token Ring (HSTR) va elevar la velocita a 100 Mbps. Està en desús a causa de la popularització d'Ethernet. Repetidors units per 2 enllaços punt a punt unidireccionals formant un bucle tancat. Cada repetidor es connecta amb dos altres via enllaços unidireccionals formant un bucle tancat. La trajectòria tancada és única. Les dades es transfereixen bit a bit d'un repetidor al següent. Cada repetidor regenera i retransmet cada bit. Cada repetidor realitza inserció, recepció i eliminació de dades.Els repetidor actuen com punt d'accés. Els paquets son eliminats pel transmissor després d'una volta complerta a tot l'anell.

Tokenring Token Ring

A diferencia del Ethernet, aquí un Token (una pequeña trama, un testigo) es pasado de computadora a computadora como si fuera una patata caliente. Cuando una computadora desea mandar información debe de esperar a que le llegue el Token vacío, cuando le llega utiliza el Token para mandar la información a otra computadora (canvia un bit del token, y añade los campos a la trama de información) , entonces cuando la otra computadora recibe la información regresa el Token a la computadora que envió con el mensaje de que fue recibida la información. Asi se libera el Token para volver a ser usado por cualquiera otra computadora. Aquí debido a que una computadora requiere el Token para enviar información no hay colisiones, el problema reside en el tiempo que debe esperar una computadora para obtener el Token sin utilizar, a diferencia de las redes que utilizan CSMA/CD (como Ethernet), estas redes están caracterizadas por la posibilidad de calcular el máximo tiempo que pueden permanecer en una terminal esperando que estas transmitan.

Prioridades:

Las redes Token Ring utilizan un sofisticado sistema de prioridad que permite designarles a los usuarios un tipo de prioridad en base a su uso de la red. Los frames en redes Token Ring tienen dos campos que controlan la prioridad: el campo de prioridad y un campo reservado. Solo las estaciones que posean un valor de prioridad igual o mayor al contenido en el token pueden seccionar éste. Una vez que el token está seccionado y la información del frame cambiada, sólo las estaciones con una prioridad mayor a la que transmitió el token puede reservar el token para la siguiente pasada a través de la red. Cuando el siguiente token es generado, este incluye la prioridad más grande anteriormente reservada por la estación. Después de que se efectuó su entrega la estación que mandó debe regresar la prioridad del token a como lo había encontrado.

Manejo de mecanismos de falla:

Las redes Token Ring emplean varios mecanismos para detectar y corregir las fallas en la red. Por ejemplo: se selecciona una estación en una red Token Ring para que trabaje como monitor de la red. Esta estación que puede ser cualquiera de la red, centraliza los recursos en base a tiempos y sistemas de mantenimiento para las estaciones. Una de estas funciones es remover los constantes frames que circulan en el anillo. Cuando un dispositivo que envía falla, este frame puede continuar circulando en el anillo, esto previene a otras estaciones de transmitir en ese momento. El monitor detecta dichos frames y los remueve del anillo generando uno nuevo. Un algoritmo de token llamado beaconing detecta y trata de reparar ciertos errores en la red. A veces, una estación detecta un problema serio con la red (como un cable dañado o desconectado), esta envía un frame de reemplazo. El frame de reemplazo define una falla en el dominio donde reside la estación que detectó el problema, y enseguida viene un proceso de autoreconfiguración donde intervienen los nodos cercanos al problema y automáticamente lo soluciona.

La MAU es el circuito usado en un nodo de red para acoplar el nodo al medio de transmisión. Este aislamiento es la clave para la inmunidad de los sistemas en red ante las interferencias. Los datos en Token-Ring se transmiten a 4 ó 16mbps, depende de la implementacion que se haga. Todas las estaciones se deben de configurar con la misma velocidad para que funcione la red. Cada computadora se conecta a través de cable Par Trenzado ya sea blindado o no a un concentrador llamado MAU(Media Access Unit), y aunque la red queda fisicamente en forma de estrella, lógicamente funciona en forma de anillo por el cual da vueltas el Token. En realidad es el MAU es que contiene internamente el anillo y si falla una conexión automáticamente la ignora para mantener cerrado el anillo. Un MAU puede soportar hasta 72 computadoras conectadas y el cable de el MAU a la computadora puede ser hasta de 100 metros utilizando Par Trenzado Blindado, o 45 metros sin blindaje. El Token-Ring es eficiente para mover datos a través de la red. En redes pequeñas a medianas con tráfico de datos pesado el Token Ring es más eficiente que Ethernet. Por el otro lado, el ruteo directo de datos en Ethernet tiende a ser un poco mejor en redes que incluyen un gran numero de computadoras con tráfico bajo o moderado. Se puede utilizar una conexion de MAU's para hacer un anillo más grande.

Las redes Token Ring definen dos tipos de frames: tokens y data/command frames. Ambos formatos se muestran en la figura siguiente: Image1279

Tokens

Los tokens son de 3 bytes de longitud y consisten en un delimitador de inicio, un byte de control de acceso y un delimitador final. El delimitador de inicio alerta a cada estación de la llegada de un token (o data/command frame). Este campo incluye señales que distinguen este byte del resto del frame por una violación al esquema usado en el frame. El byte de control de acceso contiene los campos de prioridad y reservación, como un token bit (usado para diferenciar un token del frame data/command) y un monitor bit (usado por el monitor activo para determinar cuando un frame está circulando en el anillo a baja velocidad. Finalmente, las señales finales de delimitación señalan el final del token o data/command frame. Aquí también están contenidos bits que muestran si el token está dañado.

Data/Command Frames

Los Data/command frames varían en tamaño, dependiendo del tamaño del campo de datos. Los Data/command frames llevan información hacia protocolos de otro nivel. Los frames de command contienen información de control y no contienen datos para llevar a otros protocolos. En los Data/command frames, hay un byte de frame control después del byte de control de acceso. El byte de frame control indica cuando el frame contiene datos o información de control. Seguido del byte de frame control hay dos campos de direcciones los cuáles identifican las estaciones destino y fuente. El campo de datos see encuentra después de los campos de direcciones. La longitud de este campo está limitado por el ring token holding time, el cuál define el máximo tiempo que una estación puede tener el token. Seguido del campo de datos está el campo de frame check sequence (FCS). Este campo es llenado por la terminal fuente con un valor calculado dependiendo del contenido del frame. La estación de destino recalcula este valor para determinar si el frame tuvo algún daño durante el tiempo que se movió, si sí, el frame es descartado Como en el token, el delimitador completa el data/command frame.

Imágen «dtr.jpg» no disponible

Imagen: DTR

FUENTES: apuntes de la asignatura, wikipedia, http://www.monografias.com/trabajos/tokenring/tokenring.shtml, http://www.pchardware.org/redes/redes_tokenring.php

(04/02)()

FDDI

En Computación, la FDDI (Fiber distributed data interface) se define como una topología de red local en doble anillo y con soporte físico de fibra óptica. Puede alcanzar velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps y utiliza un método de acceso al medio basado en paso de testigo (token passing). Utiliza fibras multimodo y concentradores de cableado en topología física de estrella y lógica de doble anillo (anillo primario y anillo secundario). Es una red muy fiable gracias a la fibra y al doble anillo, sobre el que gira la información en direcciones opuestas.

Esta tecnología fue desarrollada a mediados de los años 80 cuando la tecnología ethernet y token ring no entregaban suficiente ancho de banda para aplicaciones.

Imágen «fddi1.jpg» no disponible

Una topología más general es el anillo dual de árboles:

El tráfico de cada anillo viaja en direcciones opuestas. Físicamente, los anillos están compuestos por dos o más conexiones punto a punto entre estaciones adyacentes. Los dos anillos de la FDDI se conocen con el nombre de primario y secundario. El anillo primario se usa para la transmisión de datos, mientras que el anillo secundario se usa generalmente como respaldo.

Las SAS se conectan al anillo primario a través de un concentrador que suministra conexiones para varias SAS. El concentrador garantiza que si se produce una falla o interrupción en el suministro de alimentación en algún SAS determinado, el anillo no se interrumpa. Esto es particularmente útil cuando se conectan al anillo PC o dispositivos similares que se encienden y se apagan con frecuencia.

Imágen «fddi2.jpg» no disponible

Las tramas en la tecnología FDDI poseen una estructura particular. Cada trama se compone de los siguientes campos:

Medi de transmissió

Fibra òptica

Parell trenat

Velocitat de transmissió

100 Mbps

100 Mbps

Tècnica de Senyalització

4B5B/NRZI

MLT-3

Nombre màxim de repetidors

100

100

Distància entre repetidors

2 Km

100 m

FUENTES:; Apuntes/transparencias de la asignatura, wikipedia,http://www.itlp.edu.mx/publica/revistas/revista_isc/anteriores/jun99/fddi.html, http://www.monografias.com/trabajos22/redes-fddi/redes-fddi.shtml

índex

(05/02)()

Canal de fibra

És una tecnologia per a transmissió de dades entre dispositius d'ordinadors amb taxes de transferència fins a 4 Gbps (i 10 Gbps en el futur proper). És especialment adequat per a la connexió de servidors a altres servidors, a dispositius de magatzematge compartits i per a interconnectar controladors i impulsions de magatzematge. Ha començat a substituir a Small Computer System Interface (SCSI).

És un mecanisme de transport simple i genèric basat en enllaços punt a punt (entre ports) i una xarxa de commutació.

trames entre els nodes origen i destí.

Imágen «cfibra1.jpg» no disponible

Imágen «cfibra2.jpg» no disponible

LAN - ATM

Imágen «lanatm1.jpg» no disponible

Imágen «lanatm2.jpg» no disponible

Imágen «lanatm3.jpg» no disponible

FUENTES: Apuntes/transaparencias de la asignatura.


4.4 Interconnexió de LANs

(03/02) ()

Repetidores

Los repetidores, también llamados hub, son usados para asegurar que las señales a nivel físico generadas por un DTE conectado a un segmento, se propagan adecuadamente a través del medio físico, a otro segmento conectado a través de un repetidor. Con respecto al modelo de referencia ISO se puede decir que opera tan sólo a nivel físico, es decir, solo propaga la señal eléctrica.

Fundamentalmente se emplean cuando se desea conectar dos segmentos LAN, limitados cada uno de ellos en cuanto a la longitud física, de forma que mediante la adición de un repetidor se mantenga la interface física asociada a cada uno de ellos, resultando funcionalmente como si se tratase de un único segmento. En este sentido, la presencia de varios segmentos resulta ser trasparente a los DTE's de cada segmento LAN y dependiendo del método MAC utilizado, el número máximo de repetidores conectados será de 4.

Imágen «repetidores.jpg» no disponible

Sin embargo, como se puede fácilmente deducir, el empleo de repetidores reduce el ancho de banda de la red, ya que aumenta el tráfico de señales que son trasmitidas por el medio físico, que en muchos casos no resultan útiles para los DTE's de un determinado segmento.

Con los repetidores se pueden realizar redes locales formadas por una combinación de segmentos de cable, con medios y topologías diferentes. Sin embargo, existen ciertos límites, que son específicos para la tecnología que se utiliza en cada medio de acceso. Conciernen el número máximo de repetidores que puede atravesar, el largo máximo que no puede sobrepasar para cada segmento, el largo total de la arquitectura. De esa manera, se pueden realizar varios segmentos, por ejemplo con Ethernet, que resulten de combinaciones de cables coaxiales, de fibra óptica, de pares trenzados, gestionados por los repetidores separados o integrados en un mismo conjunto.

Puentes (Bridges)

Los puentes permiten la interconexión de LAN similares y están diseñados para su uso entre redes de área local que utilizan protocolos idénticos en las capas física y de acdeso al medio. Los puentes más sofisticados permiten la conversión entre formatos MAC diferentes.

Existen varias razones para el interconexionado de redes LAN mediante puentes:

Funciones de los puentes

Imágen «puentes.jpg» no disponible

Aspectos en el diseño de los puentes

Arquitectura de protocolos de los puentes

La especificación IEEE 802.1D define la arquitectura de protocolos para puentes MAC. En la arquitectucra 802, la dirección final o de estación se establece en el nivel MAC, de modo que es a este nivel al que puede funcionar un puente. En la figura (a) se muestra el caso más simple, consistente en dos LAN con los mismos protocolos MAC y LLC conectadas por un único puente. El puente funciona como se ha descrito anteriormente: captura las tramas MAC cuyo destino no se encuentra en la LAN de origen, las almacena temporalmente y las transmite sobre la otra LAN. Por lo que se refere a la capa LLC, existe un diálogo entre las entidades LLC paritarias en las dos estaciones finales, no conteniendo el puente esta capa dado que su única función es la retransmisión de las tramas MAC.

En la figura (b) se indica la forma en que se encapsulan los datos en un puente. Éstos se ofrecen al protocolo LLC por parte de algún usuario. La entidad LLC añade una cabecera y pasa la unidad de datos resultante a la entidad MAC, que añade una cabecera y una cola para dar lugar a una trama MAC. El puente captura la trama de acuerdo con la dirección MAC de destino especificada en ella y, dado que su función es retransmitirla intacta a la LAn de destino, no elimina los campos MAC. De esta forma la trama se deposita en la LAN de destino y es capturada por la estación destino.

Imágen «protocolo.jpg» no disponible

Puentes remotos

El concepto de puente de retransmisión MAC no está limitado al uso de un único puente para conectar dos LAN adyacentes. Si las LAN están distanciadas, se pueden conectar a través de dos puentes intercomunicados. La comunicación entre los dos puentes puede consistir en una red, de conmutación de paquetes de area amplia por ejemplo, o en un enlace punto a punto. En estos casos, cuando un puente captura una trama MAC, debe encapsularla apropiadamente y transmitirla sobre la conexión hacia el otro puente, el cual eliminará los campos extra y transmitirá la trama MAC en su forma original a la estación de destino.

Imágen «puentes_remotos.jpg» no disponible

Técnica del árbol en expansión

El método del árbol en expansión es un mecanismo en el que los puentes desarrollan automáticamente una tabla de encaminamiento y la actualizan en respuesta a cambios en la topología. El algoritmo consta de tres mecanismos:

Retransmisión de tramas

En este esquema, un puente mantiene una base de datos de retransmision (forwarding database) para cada puerto de conexión a una LAN. La base de datos indica las direcciones de estación para las que las tramas deben transmitirse sobre un puerto dado. Esto se puede interpretar de las siguiente forma: para cada puerto se mantiene una lista de estaciones situadas en el "mismo lado" del puente que el puerto. Suponiendo que un puente recibe una trama MAC a través del puerto x, se aplican las siguientes reglas:

 1. Búsqueda en la base de datos de retransmisión para determinar si la dirección MAC se asocia a un puerto distinto de x.

 2. Si no se encuentra la direción MAC de destino, la trama se envía a través de todos los puertos excepto por el que llegó.
 3. Si la dirección de destino se encuentra en la base de datos para algun puerto y, se determina si ese puerto se encuentra en estado de bloqueo o de envío. Un puerto puede estar a veces bloqueado, lo que le impide emitir o recibir tramas.
 4. Si el puerto y no está bloqueado, se transmite la trama a través de ese puerto sobre la LAN a la que se encuentra conectado.

Imágen «retransmisión_tramas.jpg» no disponible

Aprendizaje de direcciones

El esquema anterior se basa en la existencia en los puentes de una base de datos de retransmisión que indica la dirección de cada estación destino desde el puente en cuestión. Sin embargo, es preferible un mecanismo automático efectivo para aprender las direcciones de cada estación. Un esquema sencillo para conseguir esta información se basa en el empleo del campo de dirección presente en las tramas MAC.

La estrategia sería la siguiente: Cuando se recibe una trama por un puerto dado, es evidente que viene desde la dirección de la LAN entrante. El campo de dirección origne de la trama indica la estación emisora, de modo que un puente puede actualizar su base de datos de retransmisión a partir de esa dirección MAC. Con el fin de permitir cambios en la topología, cada entrada en la base de datgos dispone deun temporizador. Cuando se añade una nueva entrada a la base de datos, se activa el temporizador asociado. Si éste expira, se elimina la entrada de la base de datos dado que la información de dirección correspondiente puede no ser válida por más tiempo. Cada vez que se recibe una trama se comprueba su dirección origen en la base de datos. Si se encuentra como entrada ya en la base de datos, se actualiza (la dirección puede haber cambiado) y se reinicia el temporizador. Si la entrada, por el contrario, no está en la base de datos, se crea una nueva con su propio temporizador.

Imágen «aprendijazedirecciones.jpg» no disponible

Algoritmo del árbol en expansión

El mecanismo de aprendizaje de direcciones escrito anteriormente es efectivo si la topología de la interconexión de redes es un árbol; es decir, si no existen rutas alternativas en la red. La existencia de rutas alternativas implica la apararición de bules cerrados.

Para analizar este problema utilizaremos el siguiente caso:

Imágen «bucles_cerrados.jpg» no disponible

La estación A transmite una trama destinada a la estación B en el instante de tiempo t0. Ambos puentes capturan esta trama y actualizan sus bases de datos para indicar que la estaciòn A se encuentra en la dirección de la LAN X, y retransmiten la trama a través de la LAN Y. Supongamos que el puente alfa la rretnasmiten en el intante de tiempo t1 y el puente beta un poco después, en t2. Así, B recibirá dos copias de la trama. Además, cada puente recibirá las transmisiones de los otros a través de la LAN Y. Obsérvese que cada transmisión es una trama MAC con la dirección origen de A y a dirección destino de B, con lo que cada puente actualizará su base de datos para indicar que la estación A se encuentra en la dirección de la LAN Y. Ningun puente es capaz ahora de retransmitir una trama dirigida a la estación A.

Para solucionar este problema se utiliza un sencillo resultado de la teoría de grafos: para cualquier grafo conectado, compuesto de nodos y de terminales que conectan cada par de nodos, existe un árbol de expansión de terminales que mantiene la conectividad del grafo pero no contiene bucles cerrados. En términos de interconexión, cada red LAN se corresponde con un nodo del grafo y cada puente con una arista. Es necesario el desarrollo de un algoritmo sencillo mediante el que los puentes de la interconexión puedan intercambiar información suficiente (sin intervención de los usuarios) para obtener el árbol de expansión. El algoritmo debe ser dinámico, es decir, los puentes deben ser capaes de percatarse ante un cambio en la topología y obtener automáticamente un nuevo árbol de expansión.

El algoritmo del árbol en expansión desroollado por IEEE 802.1 puede desarrollar dicho árbol. Todo lo que se precisa es que cada uno de los puentes tenga asignado un identificador único y se asocien costes a cada uno de los puertos de los puentes. Aparte de cualquier consideración especial, todos los costes podrían ser iguales, lo que produciría un árbol de menor número de saltos. El algoritmo implica el inercambio de un número reducido de mensajes entre todos los puentes para obtener el árbol de expansión de mínimo coste. Cuando se produzca un cambio en la topología, los puentes recalcularán automáticamente el árbol de expansión.

Enrutadores (Encaminadores)

Los encaminadores (routers), son dependientes del protocolo, y de modo similar a los puentes, tienen la capacidad de filtrar el tráfico de un modo inteligente. Su funcionamiento está basado, en gran medida en la información del protocolo contenida en cada paquete. Igual que los puentes, impiden la propagación de las colisiones de unos segmentos a otros de la red. Es más, en realidad, separan totalmente los segmentos convirtiéndolos en redes lógicas totalmente diferentes, que denominamos "subredes", e incluso modifican el contenido de los paquetes retransmitidos. Como en el caso de los puentes, pueden llegar a transmitir los paquetes a la misma velocidad que a la que circulan por la red. Los encaminadores se sitúan en la capa de red del modelo OSI (nivel 3).

Imágen «capas_router.jpg» no disponible

El tipo de direccionamiento se basa en un esquema de direccionamiento jerárquico basado en tablas de rutas. Según el tipo de actualización de estas tablas tenemos dos tipos de encaminadores:

Conmutadores

Conmutadores de la capa 2

El conmutador de la capa 2 presenta varias características interesantes:

 1. No se necesita cambiar el software ni el hardware de los dispositivos conectados para convertir una LAN en bus o una LAN con un concentrador en un LAN con un conmutador. En el caso de una LAN Ethernet, cada dispositivo conectado continúa usando el protocolo CSMA/CD para acc4eder a la LAN. Desde el punto de vista de los dispositivos conectados nada ha cambiado en el acceso lógico.
 2. Suponiendo que el conumtador tiene suficiente capacidad para atender a todos los dispositivos, cada uno de ellos tiene una capacidad dedicada igual a la de la LAN original completa.
 3. El conmutador de la capa 2 permite el escalado de forma sencilla, pudiéndose conectar a dispositivos adicionales a él mediante el incremento correspondiente de su capacidad.

En la actualidad existen dos tipos de conmutadores:

El conmutador de tipo rápido permite el mayor rendimiento posible, aunque a riesgo de propagar tramas erróneas dado que no es capaz de comprobar el campo CRC antes de efectuar la retransmisión. Por su parte, el conmutador de almacenamiento y envío implica un retardo entre la emisión y la recepción, pero mantiene la integridad completa de la red.

Un conmutador de la capa 2 puede ser visto como una versión full-duplex de un concentrador, pudiendo incorporar además la lógica necesaria para funcionar como puente multipunto. A continuación enumeraremos las diferencias entre puentes y conmutadores de la capa 2:

Conmutadores de la capa 3

Las prestaciones que ofrecen los conmutadores de la capa 2 son adecuadas para satisfacer los elevados requisitos de tráfico genarado por PC's, workstations y servers. Pero a medida que el número de dispositivos en un edificio o conjunto de ellos crece, los conumutadores de capa 2 muestran algunas deficiencias. Presentan, en particular, dos problemas fundamentales: sobrecarga de difusión y falta de enlaces múltiples.

Un conjunto de dispositivos y redes LAN conectados por un conmutador de capa 2 posee un espacio de direccionamiento plano. El término plano hace referencia al hecho de que todos los usuarios comparten una dirección de difusión común. De esta forma, si un dispositivo cualquiera emite una trama MAC con una dirección de difusión, la trama será entregada a todos los dispositivos conectados a cualquier segmento de la red interconectado por conmutadores de la capa 2 y/o puentes. En una red grande, una tasa de tramas de difusión elevada puede crear una sobrecarga tremenda. Se puede dar un caso aún peor, conocido como tormenta de difusión: un dispositivo defectuoso que inserte contínuamente tramas de difusión llega a congestionar completamente la red.

El segundo problema está relacionado con el hecho de que las normativas en vigor prohíben la existencia de bucles cerrados en la red, con lo que solo puede existir un único camino entre dos dispositivos cualquiera. Esto impide que cualquier implementación que se adecúe a los estándares proporcione múltiples caminos entre dispositivos, limitando el rendimiento y la fiabilidad de la red.

Una estrategia para reducir este problema es dividir una red local grande en subredes más pequeñas conectadas entre sí por routers para que las tramas de MAC de difusión lleguen a aquellos dispositivos que pertenezcan a la subred.

Existen diversos esquemas de conmutadores de capa 3 en el mercado, aunque, en términos generales, todos ueden ser clasificados en dos categorías:

Fuentes:

índex


(DanielMartín)

4.5 LANs sense fils

Introducció

Les xarxes sense fils s'ha creat per donar soporta a una quota de mercat en augment. Era necessari donar suport a requeriments que les xarxes amb fils no podíen:

Les wireless han anat evolucionant i resolent problemes:

Aplicacions:

No és una LAN, però s’inclouen aquestes aplicacions dins d’aquest entorn:

Requeriments

Els mateixos que qualsevol LAN:

Requeriments específics:

Tecnologies

IEEE 802.11

Quasi totes les xarxes wireless utilitzen l'estàndard IEE 802.11, bassat a l'IEQ-802, com quasi totes les LANS:

Capes físiques:

Enllaç

LLC

LLC

MAC

PCF

DCF

Física

Física

Física

S'ha de notar també que poden haber-hi punts d'accés aillats o combinats:

Hi ha tres tipus d’estacions definides per l’estàndard en funció de la mobilitat:

Tasques dels punts d’accés:

Les estacions wireless i els punts d’accés envien els seus senyals en broadcast:

Propostes DFWMAC (Distributed Foundation Wireless MAC). Implementa dos tipus de coontrol d'accès al medi:

Supertrama de llargada t:

PCF ?

- - - - - - - - DCF - - - - - - - - - -

Per cada supertrama nomès hi ha una part que correspon a PCF i la qual pot ser invadida per trossos de trames de dades i ACKs. trasmessos en sistema DCF. Això es així perquè tots els nodes poden transmetre en DCF, inclossos els que funcionen amb PCF, i així s'aconsegueix que el PCF no acapari el canal.

IFS, 3 tipus catalogats segons s'utilitzi o no RTS/CTS:

IFS \ Tipus

Temps

No s'utilitza RTS/CTS

No s'utilitza RTS/CTS

Short IFS, SIFS

10 microsegons

ACK

ACK, CTS, Dades

Point Coordination Function IFS, PIFS

30 microsegons

Mode centralitzat, PCF

Mode centralitzat, PCF

Distributed Coordination Function IFS, DIFS

50 microsegons

Dades

RTS

Format de la trama 802.11 a nivell MAC:

Camp

Frame Control

Duration ID

Address1
(source)

Address2
(destination)

Address3
(rx node)

Sequence Control

Address4
(tx node)

Data

FCS

Bytes

2

2

6

6

6

2

6

0 a 2.312

4

Camp

Bits

Notes/Descripció

Frame Control

15 - 14

Versió del protocol. Actualment la 0

13 - 12

Tipus

11 - 8

Subtipus

7

To DS. 1 = Paquet dirigit al sistema de distribució.

6

From DS. 1 = Paquet emés pel sistema de distribució.

5

More Frag.
1 = Segueixen més fragments.
0 = Últim fragment o trama sense fragmentar

4

Retry. 1 = Aquesta trama es una retransmissió.

3

Power Mgt:
0 = estació en mode d'estalvi d'energía.
1 = Estació activa.

2

More Data. 1 = trames enmagatzemades per enviar al mateix destinatari.

1

WEP:
1 = dades encriptades amb WEP.
0 = no WEP.

0

Order. 1 = trames amb ordre estricte.

Duration ID

15 - 0

Dades: Duració de la trama.
Control: ID assiciada de la estació emisora.

Address 1

47 - 0

Adreça d'origen (6 bytes).

Address 2

47 - 0

Adreça de destí (6 bytes).

Address 3

47 - 0

Adreça de l'estació de recepció, estació wireless de destí.

Sequence
Control

15 - 0

Control de seqüència.

Address 4

47 - 0

Estació wireless de transmissió

Frame Body

0 - 2312 bytes

DADES

FCS

31 - 0

Frame Check Sequence (32 bit CRC). Definit al P802.11.

802.11a,operant a més freqüéncia però amb més atenuació que el 802.11b

802.11b

802.11a

802.11g

802.11g servint a una estació 802.11b

Rated Speed

11 Mbps

54 Mbps

54 Mbps

No especificat.

Throughput a 3 m

6 Mbps

25 Mbps

25 Mbps

12 Mbps

Throughput a 30 m

6 Mbps

12 Mbps

20 Mbps

11 Mbps

Banda d'emissió

2.4 GHz

5 GHz

2.4 GHz

2.4 GHz

PAN (Personal Area Network)

Bluetooth

Es un tipus de PAN. Té les següents característiques:

seva impressora.

Característiques funcionals:

Capa d'aplicació

Perfils, aplicacions

Capa de middleware

Audio

Altres

RFcomm

Telefonía

Descobriment
de serveis

Control

LLC

Capa d'enllaç

Protocol d'adaptació d'enllaç

Controlador d'enllaç

Banda base

Capa física

Ràdio física

802.11 versus Bluetooth

802.11 vs Bluetooth

802.11

Bluetooth

Objectiu

WLANs àmplies

Personal Area Networks

Velocitat

D'11Mbps a 54Mbps en ambdues direccions.

722 kbps amb cana de tornada de 56 kbps. Pot incrementar.

Distància

100 metres per 802.11b (realment es mes curt)
Mes curt encara per 802.11a

10 metres. Pot incrementar.

Número dispositius

Il·limitat (compte, es comparteix l'ample de banda)

10 piconets de 8 dispositius com a màxim.

Escalabilitat

Bona mitjançant múltiples punts d'accés

Dolenta

Cost

Probablement major

Probablement menor

Consum

Elevat

Petit

Escaneig

No

Si

Xarxes domèstiques

Son les xarxes dins d'una casa. Son multifunció, serveixen per interconnectar:

Solen estar basades en wireless i Bluethooth. Wireless comunica els nodes centrals (càmeres, ordinadors, videoconsoles, intercommunicadors, etc. mentre bluethooth crea petites xarxes pels dispositius, per exemple el PC amb l'impressora, el mòbil, els mans lliures, la PDA, etc. Son molt heterogènies i necessiten ser molt flexibles.

Fonts:

índex


()

4.6 VLAN

Una Red de Área Local Virtual (VLAN) puede definirse como una serie de dispositivos conectados en red que a pesar de estar conectados en diferentes equipos de interconexión (hubs o switches), zonas geográficas distantes, diferentes pisos de un edificio e, incluso, distintos edificios, pertenecen a una misma Red de Área Local.

Las redes virtuales siguen compartiendo las características de los grupos de trabajo físicos, en el sentido de que todos los usuarios tienen conectividad entre ellos y comparten sus dominios de "broadcast".

La principal diferencia con la agrupación física es que los usuarios de las redes virtuales pueden ser distribuidos a través de una red LAN, incluso situándose en diferentes concentradores de la misma.

Los usuarios pueden, así, "moverse" a través de la red, manteniendo su pertenencia al grupo de trabajo lógico.

Por otro lado, al distribuir a los usuarios de un mismo grupo lógico a través de diferentes segmentos, logramos, como consecuencia directa, el incremento del ancho de banda en dicho grupo de usuarios.

Además, al poder distribuir a los usuarios en diferentes segmentos de la red, podemos situar puentes y encaminadores entre ellos, separando segmentos con diferentes topologías y protocolos. Así por ejemplo, podemos mantener diferentes usuarios del mismo grupo, unos con FDDI y otros con Ethernet, en función tanto de las instalaciones existentes como del ancho de banda que cada uno precise, por su función específica dentro del grupo.

Todo ello, por supuesto, manteniendo la seguridad deseada en cada configuración por el administrador de la red: Se puede permitir o no que el tráfico de una VLAN entre y salga desde/hacia otras redes.

Pero aún se puede llegar más lejos. Las redes virtuales nos permiten que la ubicuidad geográfica no se limite a diferentes concentradores o plantas de un mismo edificio, sino a diferentes oficinas intercomunicadas mediante redes WAN o MAN, a lo largo de países y continentes, sin limitación ninguna más que la impuesta por el administrador de dichas redes.

Tecnología:

Existen tres aproximaciones diferentes que pueden ser empleadas como soluciones válidas para proporcionar redes virtuales: conmutación de puertos, conmutación de segmentos con funciones de bridging, y conmutación de segmentos con funciones de bridging/routing.

Todas las soluciones están basadas en arquitecturas de red que emplean concentradores/conmutadores. Aunque las tres son soluciones válidas, sólo la última, con funciones de bridge/router, ofrece todos las ventajas a las VLAN.

Mediante las redes virtuales, podemos crear un nuevo grupo de trabajo, con tan solo una reconfiguración del software del conmutador. Ello evita el recableado de la red o el cambio en direcciones de subredes, permitiéndonos así asignar el ancho de banda requerido por el nuevo grupo de trabajo sin afectar a las aplicaciones de red existentes.

En las VLAN con funciones de routing, la comunicación con el resto de la red se puede realizar de dos modos diferentes: permitiendo que algunos segmentos sean miembros de varios grupos de trabajo, o mediante las funciones de routing multiprotocolo integradas, que facilitan el tráfico incluso entre varias VLAN’s.

Prestaciones de las VLAN:

Los dispositivos con funciones VLAN nos ofrecen unas prestaciones de "valor añadido", suplementarias a las funciones específicas de las redes virtuales, aunque algunas de ellas son casi tan fundamentales como los principios mismos de las VLAN.

Al igual que en el caso de los grupos de trabajo "físicos", las VLAN permiten a un grupo de trabajo lógico compartir un dominio de broadcast. Ello significa que los sistemas dentro de una determinada VLAN reciben mensajes de broadcast desde el resto, independientemente de que residan o no en la misma red física. Por ello, las aplicaciones que requieren tráfico broadcast siguen funcionando en este tipo de redes virtuales. Al mismo tiempo, estos broadcast no son recibidos por otras estaciones situadas en otras VLAN.

Las VLAN no se limitan solo a un conmutador, sino que pueden extenderse a través de varios, estén o no físicamente en la misma localización geográfica.

Además las redes virtuales pueden solaparse, permitiendo que varias de ellas compartan determinados recursos, como backbones (troncales) de altas prestaciones o conexiones a servidores.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los administradores de las redes actuales, es la administración de las redes y subredes. Las VLAN tienen la habilidad de usar el mismo número de red en varios segmentos, lo que supone un práctico mecanismo para incrementar rápidamente el ancho de banda de nuevos segmentos de la red sin preocuparse de colisiones de direcciones.

Las soluciones tradicionales de internetworking, empleando concentradores y routers, requieren que cada segmento sea una única subred; por el contrario, en un dispositivo con facilidades VLAN, una subred puede expandirse a través de múltiples segmentos físicos, y un solo segmento físico puede soportar varias subredes.

Asimismo, hay que tener en cuenta que los modelos más avanzados de conmutadores con funciones VLAN, soportan filtros muy sofisticados, definidos por el usuario o administrador de la red, que nos permiten determinar con gran precisión las características del tráfico y de la seguridad que deseamos en cada dominio, segmento, red o conjunto de redes. Todo ello se realiza en función de algoritmos de bridging, y routing multiprotocolo.

Aplicaciones y productos:

Vamos a intentar esquematizar los puntos en que las redes virtuales pueden beneficiar a las redes actuales:

 1. Movilidad:

Como hemos visto, el punto fundamental de las redes virtuales es el permitir la movilidad física de los usuarios dentro de los grupos de trabajo.

 1. Dominios lógicos:

Los grupos de trabajo pueden definirse a través de uno o varios segmentos físicos, o en otras palabras, los grupos de trabajo son independientes de sus conexiones físicas, ya que están constituidos como dominios lógicos.

 1. Control y conservación del ancho de banda:

Las redes virtuales pueden restringir los broadcast a los dominios lógicos donde han sido generados. Además, añadir usuarios a un determinado dominio o grupo de trabajo no reduce el ancho de banda disponible para el mismo, ni para otros.

 1. Conectividad:

Los modelos con funciones de routing nos permiten interconectar diferentes conmutadores y expandir las redes virtuales a través de ellos, incluso aunque estén situados en lugares geográficos diversos.

 1. Seguridad:

Los accesos desde y hacia los dominios lógicos, pueden ser restringidos, en función de las necesidades específicas de cada red, proporcionando un alto grado de seguridad. Protección de la inversión:

El primer suministrador de conmutadores con soporte VLAN fue ALANTEC (familia de concentradores/conmutadores multimedia inteligentes PowerHub), pero actualmente son muchos los fabricantes que ofrecen equipos con soluciones VLAN: Bytex (concentrador inteligente 7700), Cabletron (ESX-MIM), Chipcom (OnLine), Lannet (MultiNet Hub), Synoptics (Lattis System 5000), UB (Hub Access/One) y 3Com (LinkBuilder).

Resumiendo:

Con los procesos de reingeniería de empresas y de downsizing, y con las nuevas necesidades de independencia, autonomía y fluidez entre grupos de trabajo, se requieren nuevas facilidades y más dinámicas para realizar cambios en las redes.

Las redes virtuales combinan mayores anchos de banda, facilidades de configuración y potencial de crecimiento, lo que ayudará a que se conviertan en un standard en los entornos corporativos.

En la actualidad, las implementaciones de tecnologías de redes virtuales no son interoperativos entre diferentes productos de diversos fabricantes.

Muchos de estos fabricantes intentan buscar soluciones adecuadas para lograr dicha interoperatividad, y por ello, una gran ventaja de las soluciones basadas en software es que podrán ser adaptadas a las normalizaciones que tendrán lugar en un futuro cercano. Algunas soluciones basadas en hardware habrán de quedarse atrás en este sentido.

Otro punto a destacar es que la tecnología ATM prevé, como parte importante de sus protocolos, grandes facilidades para las redes virtuales, lo que sin duda equivaldrá a grandes ventajas frente a la competencia para aquellos equipos que actualmente ya soportan sistemas VLAN.

El futuro es claro respecto de este punto: Las características VLAN formarán parte, en breve, de todos los equipos que se precien de querer ser competitivos.

índex


Página Principal