Problemas Tema 1


Problema 1 ()
Problema 2 ()
Problema 3 ()
Problema 4 ()
Problema 5 ()
Problema 6 ()
Problema 7 ()
Problema 8 ()
Problema 9 ()
Problema 10 ()
Problema 11 ()
Problema 12 ()
Problema 13 ()
Problema 14 ()
Problema 15 ()


1. Dibuixa la percepció d’una internet des del punt de vista del nivell de xarxa física, del nivell d’internet i del nivell de transport.
Aportación: Dibujos de

Nivel de red fisica:Esta capa se dedica a la transmisión de bits puros por un canal de comunicación. El diseno tiene que asegurar que, cuando envia un bit 0, el otro lado reciba un bit 0 y no un bit 1. Pues se pueden ver los medios físcios (ej. cable, radio, fibra óptica) para la transmisión de datos. También se ven los enrutadores ("router"), conmutadores ("switch" - de la capa de enlace de datos) y concentradores ("hub") que ajudan para que el paquete llegue a su destino. Y por su puesto las redes ("host") son visibles.

Nivel de red de internet(IP):Esta capa maneja el enrutamiento de los paquetos desde el emisor al receptor. Trabaja en la subred, pues la comunicación se hace entre una maquina y sus vecinos. Como esta capa es de un nivel más alto que la primera, ya no se ven los conmutadores y concentradores porque su tarea es solamente la transmisión de datos y no la decisión sobre el camino.

Nivel de transport:


Esta capa hace la conexión de un extremo a otro extremo. Establece y maneja conversaciónes entre dos programas de maquinas diferentes. No se ocupa de los detalles de enrutamiento. Por consecuencia solamente se ven las redes (los extremos). El interior de la red es transparente.

Índex


2. Imagina que tenim 10 xarxes diferents i un únic router. Podrem crear una internet on puguin participar tots els hosts de totes les xarxes? En cas afirmatiu comenta els requisits del router. En cas negatiu explica els motius.

[No. Normalmente para enviar un paquete de una red a una otra este paquete pasa por más que un enrutador y se aplican algoritmos de enrutamiento para encontrar el camino más rapido. Hasta ahora (Tannenbaum, Redes de computadores, 2003) los enrutadores todavia no son capaces manejar multidifusion. Para simular multidifusion se usa Mbone - una red dorsal de multidifusión. Por ejemplo un concentrador puede tener 10 puertos de entrada para conectar redes. Pero está en la capa fisica mientras los enrutadores estan en la capa de red.]

Correción: Es posible crear una internet como está describido. Los requisitos para el enrutador son:

Índex


3. Si només tenim una xarxa física (p.e una xarxa Ethernet) i cap router, podrem crear una internet? Per què?

En principi no podrem crear una internet. Una internet fa referència als mecanismes per interconnectar xarxes en general, lo que s’anomena internetworking. Si agafem l’exemple i suposem que només tenim una Ethernet, només treballariem sobre les dues primeres capes del model OSI (capa física i capa d’enllaç). En el moment en que una màquina vulgui enviar algun paquet, ho fara mitjançant broadcast. Els paquets que han estat enviats arribaran a totes les estacions de la mateixa xarxa, i aquestes seran les que han de reconèixer si el paquet va dirigit a elles i aceptar-los. Només ens podrem comunicar amb els hosts de la mateixa xarxa.

Però amb aquest funcionament no podrem interconnectar aquesta xarxa amb altres xarxes diferents. Per a poder interconnectar la nostra xarxa amb altres xarxes necesitariem un element (router) que pugui estar en les dues xarxes alhora i que les pugui interconnectar (nivell de xarxa).

{i} Aportació:

Si que es podria fer. Per formar part d'una internet cal tenir el protocol TCP/IP. Si una sola màquina te aquest protocol, llavors aquesta màquina ja és per si mateixa una xarxa. Per tant, si tots els ordinadors tenen el protocol TCP/IP, es possible tenir una internet dins de l'Ethernet. Es considera internet tota connexió entre dues màquines amb ús del protocol TCP/IP.

Índex


4. Seria possible disposar d’una xarxa de comunicació global sense la capa de transport? Justifica la teva resposta, exposant els motius i/o limitacions.

Donades les funcionalitats que aporta la capa de transport, es fa díficil pensar en una xarxa de comunicació global sense aquesta capa.

La capa de transport estableix les operacions d’extrem a extrem, és a dir, de un host final a un altre host final, asegurant la integritat dels segments que son enviats mitjançant el control de fluxe. Aquesta funcionalitat evita la pèrdua de dades en la comunicació. La capa de transport també proporciona confirmació dels segments transmessos, retransmissió en cas que sigui necesaria, números de sequencia per a poder dividir les dades a enviar, control i mecanismes per evitar la congestió.

Si parlem d’una xarxa de comunicació global, considero que aquests mecanismes de fiabilitat en la entrega e integritat de les dades es fan imprescindibles per al bon funcionament de la xarxa i per obtenir un servei satisfactori.

{i} Aportació:

Sí que es podria. Tindríem una Internet incomplerta perquè no disposaríem del protocol TCP de la capa de transport. Però tot i això, la xarxa de comuncicació és possible, encara que sense fiabilitat (no sabrem si ens arriben els datagrames). Per aquest motiu podem fer ús de la capa d´aplicació i controlar nosaltres mateixos la fiablitat mitjançant programes que s´estiguin comunicant.

Índex


5. Sovint es refereix com a model de “rellotge de sorra (hourglass)” la disposició de protocols en una arquitectura TCP/IP. Sabries dir per què? Pista: IP estaria en el punt més estret del rellotge.

Se dice que el protocolo IP tiene forma de "reloj de arena" porque para una variedad amplia de usos y de protocolos end-to-end (de la capa-superior) es apoyada por un solo estrecho, el protocolo IP, que después da soporte a una amplia de red de protocolos de las capas inferiores.

La flexibilidad de Internet en acomodar nuevas tecnologías de transmisión y nuevos usos, y su capacidad de servir como plataforma de punto de convergencia para los datos, telefonía, TV y otros medios, dependen de este diseño de "reloj de arena".

{i} [20/03]

Aportació:

Índex


6. A més dels motius exposats a classe per justificar el creixement espectacular d’Internet, un fet va ser també decisiu: el neixement de la World Wide Web (Tim Berners-Lee, 1992). Per què penses que aquest fet va ser important per Internet.

Con el crecimiento de internet, en los 80'sy a principios de los 90's, se estuvieron buscando maneras de organizar los datos distribuidos, pero todos los proyectos se quedaban cortos para manejar todos los tipos de datos, etc. Uno de los sistemas mas prometedores de aquella época era el hipertexto. En 1989 Tim Berners-Lee fue el primero en desenvolupar el concepto de hipertexto basado en la red. Más tarde se aseguró de que su tecnología se propagara haciendo de uso público su implementación.

Una de las razones por las que la WWW ha contrubuido al crecimiento de Internet es por sus implicaciones sociales. Porque la WWW esta pensada para que la gente, dispersada por el mundo en el tiempo y el espacio, puedan intercambiar y desenvolupar cualquier tipo de ideas.

"The WorldWideWeb (WWW) project aims to allow links to be made to any information anywhere. [...] The WWW project was started to allow high energy physicists to share data, news, and documentation. We are very interested in spreading the web to other areas, and having gateway servers for other data. Collaborators welcome!" —from Tim Berners-Lee's first message

Índex


7. Quins avantatges veus en localitzar la “intel.ligència” de la xarxa en els extrems (com fa TCP/IP), en compte de en els elements intermitjos (com fa X.25)?
Índex


8. Quines són les principals diferències entre la capa d’internet i la de transport en TCP/IP?

{i}

Correcció:

característiques

IP

TCP/UDP

adreçament

si

no

enrutamentament

si

no

NOTA: Aquest punt es el que ha explicat en Dani:

en IP

transport

commutador a commutador

extrem a extremÍndex


{i}

9. Quins efectes tindria fer una interconnexió de xarxes a nivell de aplicació? I de transport?

A nivell d'aplicació el que busquem es la connexió de 2 programes entre màquines diferents, preocupant-nos només de la forma d'entendres entre sí. (Exemple: mails).

A nivell de transport afectarà a l'encaminament que hem de portar a terme per la connexió d'aquests. I com abans, establint els protocols adecuats per fer-ho de forma segura.

Índex


{i}

10. Com definiries exactament “d’extrem a extrem” en el contexte de la interconnexió de xarxes?

En el contexte de la interconexió de xarxes, la connexió entre dos extrems pot passar per diferents tipus de xarxes de diferents naturaleses, que des d'el punt de vista de la capa d'internet i sota un protcol estandard que estigui implementat en totes aquestes xarxes, no es visible. Per tant, els extrems crean connexions en les que es pot passar per diferents xarxes, i el concepte d'extrem a extrem es veu com quelcom abstracte i que no importa per quines xarxes passi ni com s'interconectin.

Índex


[07/03]

11. Existeix un límit d’utilització d’adreces globals / físiques. Al marge del model conceptual, podriem utilitzar adreces físiques a la capa d’aplicació en una internet de xarxes homogènies? I de xarxes heterogènies?

Per el que he llegit en pàgines web, no hem queda gaire clar si es poden utilitzar direccions físiques en les xarxes heterogenies. El que si que puc asegura que aquest tipus de xarxes usen direccions IP que fan que aquestes xarxes heterogenies ofereixin un conjunt de serveis homogenis.Generen un rang de direccions ampli cosa que les direccions MAC el rang que genera es més limitat.
Per tant utilitzessim xarxes homogenies en internet fariem que el rang de direccions fos menys ampli y per tant podriem usar direccions físiques. Pel contrari, com que en internet s'utilitzen xarxes físiques diferntes entre si (heterogenies) per conectar-les entre si utilitzem direccions IP, que en un principi son poc fiables pero tenen un rang de direccionament molt mes ampli, es a dir, es poden direccionar moltes més màquines.

Correcció:

A la classe de problemes vam arribar a la conclusió que es podria tenint en compte moltes consideracions. S'haurien de canviar els router per enroutar amb direccions MAC, cada MAC hairem de saber on estar en cada moment... Seria una internet molt extraña. Però si fessim tot això violariem la definició de internet ja que es considera internet tota connexió entre dues màquines amb ús del protocol TCP/IP. Per tant NO.


Índex


[07/03]

12. Suposa que tenim una xarxa Ethernet commutada amb una topografia molt complexa, amb diversos nivells de commutadors (switches) i molts concentradors (hubs). Quines consideracions s’haurien de fer a l’hora de dissenyar una internet que utilitzi aquesta xarxa?

Els concentradors són els que creen la xarxa fent que diferents usuaris es comuniquin mitjançant el tràfic de paquets de tots els connectats entre tots els connectats al switch.
El tràfic d'aquesta ethernet ha de ser compartit ja que ha de ser una xarxa repetida. Això vol dir que cada paquet ha de ser enviat a cada estació connectada a la xarxa. És problema de la targeta de xarxa saber si el paquet que el conocentrador envia es per a la seva estació (acceptant-lo) o és per una altra (refusant-lo).
Ethernet ha de permetre que solament un usuari envii paquets en un cert periode de temps, es a dir, que dos usuaris no poden enviar dades a l'hora. Si es dona el cas de petició d'ús de bus s'ha de generar una colisió. Quan la xarxa es fa més densa, les collisions aumenten en nombre i el temps d'accès a la xarxa s'incrementa, fet que impacta directament en les prestacions dels usuaris i pot probocar alguns errors en la coordinació de aplicacions. Per reduir aquest fet el que s'ha de tenir en compte:

  1. Els ususaris de la xarxa

  2. La cantitat de dades que es trasmeten per la xarxa

Una solució a aquest problema és la segmentació, que es basa en dividir la xarxa en diferents troços,més petits i més ràpids, units amb commutadors (routers). Això fa descongestionar la xarxa saturada.Els conmutadors examinen cada paquet, diuen a on ha d'anar i enviem el paquet sol als ports on necessita anar.
NOTA:Els commutadors actuals aquest procès el poden fer a la velocitat del cable modificant-se per certs retards.
A més a més el commutador ethernet també regenera el paquet ethernet per complet. La regeneració i resincronització fa que a cada port del commutador sigui tractat com un segment ethernet complet, capaç de soportar tota la longitud del cablejat junt amb totes les restriccions del repetidor. Això permet la extensió a major distància sense patir restriccions significatives. També s'ha de tenir en compte els paquets defectuosos en una trasmisió per la xarxa. Els commutadors els detecta i els descarta en aquell moment i els successius que se'l torni a trobar. Això provoca que els descart afecti solament a un segment i provoca que no faci falta interrumpir la activitat de tota la xarxa.
Per tant a l'hora de disenyar la xarxa s'ha de tenir en consideració:

  1. El nombre d'usuaris de la xarxa.

  2. La cantitat de dades que es trasmentran per la xarxa.

  3. La segmentació.

  4. La regeneració dels paquets defectuosos.

  5. La resincronització dels ports del commutadors usats per a solucionar els problemes de les colisions de la xarxa.

Correcció:

No s'ha de fer cap consideració que s'han de fer segons la IP si la xarxa funciona correctament. El que a nosaltres ens interessa es veure la xarxa per a fora, es a dir, tot el cablejat, per més complicat que sigui, de dins de la xarxa no ens interessa (en aquest sentit).
NOTA: Suposo que les consideracions que he plasmat anteriorment a la correcció són correctes però no tenen en compte la IP, es a dir, que són d'un caracter més general.

FONTS:
http://www.consulintel.es/Html/Tutoriales/Lantronix/wp_velocidad.html
http://www.consulintel.es/html/Tutoriales/Lantronix/guia_et_p4.html

Índex


{i}

13. Col.lisionen els datagrames en una xarxa Ethernet?

Depèn de l'element que s'utilitzi per interconnexionar la xarxa. Si utilitzem un commutador (switch) no es produiran col·lisions dels datagrames ja que el switch té un bus intern per a cada parell de màquines connectades (varies màquines poden emetre a la vegada).

Si l'element d'interconnexió és un concentrador (hub) es poden produir col·lisinos ja que totes les màquines connectades al hub comparteixen un únic bus. Si dues màquines emeten un datagrama al mateix instant de temps es produirà una col·lisió.

Índex


{i}

14. Si IP ha d’utilitzar una xarxa ATM per sota, haurà de fer datagrames molt petits per ajustar-se a les cel.les de 53 bytes?

ATM té un capa d'aplicació denominada AAL5, que es l'encargada d'ajustar el protocol IP sobre la capa física d'ATM, per tant, no s'ha d'ajustar res, ja que ja es fa mitjançant AAL5..

Índex


{i}
15. Les adreces d’origen i destinació dels datagrames (capa d’inter-xarxa) variaran al llarg del seu recorregut, o seran sempre les mateixes entre qualsevol parella de routers? Justifica la resposta.

En la capçalera dels datagrames, hi ha dos camps específics en els que es posa la direcció de l'origen i la direcció de destí, i no es pot modificar, ja que en tot l'encaminament s'ha de saber cap a on es dirigeix el datagrama. També te l'opció de saber d'on prové i, d'aquesta manera, tenir l'opció, si es vol, d'avisar a l'emisor si hi ha hagut qualsevol problema.
Índex


Tornar